Nákup po telefonu
+420 383 136 000 (po-pá: 9-12 / 13-17 hod.)

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení 

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Postelia s. r. o., se sídlem Radlická 2368/106, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ : 01383019, zapsaná ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 205701 a kupujícího – spotřebitele (dále jen „kupující„ a nebo „spotřebitel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztah se řídí podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a je-li stranou obchodního vztahu spotřebitel, pak i zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupujícím je občan, podnikatel a/nebo právnická osoba. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a kupní smlouva je podle § 1810 a násl. obč. zák. uzavírána mimo obchodní prostory (prodejny) prodávajícího.

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy (objednávky).

Kupující předložením objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání (předložení) objednávky prodávajícímu. Projeví-li kupující zájem, zavazuje se mu prodávající zaslat OP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu nebo kopii OP obdrží při předložení objednávky prodávajícímu v jeho prodejně.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky zboží kupujícím v kterékoli prodejně prodávajícího a/nebo návrhem k uzavření kupní smlouvy zboží nabízeného a umístěného prodávajícím na internetové stránce www.spime.cz s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a potvrzením objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email z něhož byla objednávka odeslána nebo na zadaný email, na vznik smlouvy (smluvního vztahu) však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu, včetně dohody o ceně lze měnit nebo rušit pouze na základě dodatečné dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží se již nedodává nebo nevyrábí nebo se o více jak 10% zvýšila cena dodavatele (výrobce) zboží objednaného kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo chtít v některých případech po kupujícím uhrazení zálohy jako potvrzení skutečného zájmu o objednané zboží.

Smluvní vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje i objednávka potvrzená prodávajícím. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 2 (dvou) let od jejího uzavření. Informace o jednotlivých postupech vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující je srozuměn a souhlasí s tím, že má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu tuto zkontrolovat, doplnit a případně upravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Ochrana osobních údajů a informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na internetovou adresu www.spime.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.

Sjednání kupní ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, avšak bez případné ceny a poplatků za dopravu, pokud je účtována. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Způsob objednávání zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době jeho objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Zboží lze objednávat prostřednictvím elektronického obchodu na www.spime.cz (dále jen „e-shop“) nebo osobně v prodejnách prodávajícího. Před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu v souladu s § 1820 odst. 1 obč. zák. prodávající : a) Cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována. b) Způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží. c) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. d) Že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. e) Jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou. U vrácení postelí dodaných bez montáže a jiného nábytku je tímto nákladem pro spotřebitele paušální částka 699,- Kč za vrácenou zásilku. Nemůže-li být vrácené zboží odesláno spotřebitelem poštovní přepravou, prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady (§ 1835 obč. zák.). f) Že dodání postelí s montáží u kupujícího (spotřebitele) se podle § 2085 odst. 1 obč. zák. vždy považuje za kupní smlouvu podle § 2079 a násl. obč. zák.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud kupující stornuje objednávku zboží před jejím plněním prodávajícím písemným oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu info(zavináč)spime.cz, zavazuje se prodávajícímu uhradit storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši jím zaplacené zálohy na kupní cenu zboží s tím, že v takovém případě kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn započíst si proti stornu poplatku (storno poplatek činí 30% z celkové částky objednaného zboží), kupujícím zaplacenou zálohu. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží o více jak 30 (třicet) pracovních dnů proti termínu sjednanému či potvrzenému v objednávce zboží.

Odstoupí-li po převzetí zboží spotřebitel od smlouvy, předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží (lamelové rošty, postele, komody, event. jiný nábytek) nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy – nikoli však dříve, než mu spotřebitel vrácené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (§ 1832 odst. 4 obč. zák.). Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky po odpočtu svých nákladů uvedených v těchto OP. Vrácené zboží je nutné zaslat pouze na adresu : Postelia s.r.o., Soběslavská 638, Tábor 390 02.

Nemožnost odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel nemůže podle § 1837 obč. zák. odstoupit od smlouvy : a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele – matrace, lamelové rošty a postele (úpravou se rozumí rozměr, který není v nabídce v internetovém obchodě www.spime.cz), b) o dodávce zboží v uzavřeném hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit – matrace, polštáře, matracové chrániče a přikrývky. Odstoupení od kupní smlouvy a zboží se zasílá doporučeným dopisem na adresu: Postelia s. r. o., se sídlem Radlická 2368/106, Smíchov, 150 00 Praha 5, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto s kupujícím jinak. Zboží koupené kupujícím v některé jeho prodejně se zavazuje vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající finanční částku. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nově věci také za podmínek stanovených v § 2110 obč. zák.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude se jednat o bezdůvodné obohacení podle § 2991 odst. 2 obč. zák. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany jeho vlastnických práv k zakoupenému zboží. Předložením občanského průkazu souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Platební podmínky

Prodávající akceptuje tyto platby za koupené zboží : a. platba v hotovosti při nákupu v prodejnách (provozovnách) prodávajícího, b. platba předem bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího 257156051/0300, variabilní symbol – číslo objednávky, c. platba přes internetové rozhraní banky (kartou na prodejně), d. na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné), e. platba poštovní poukázkou typu A z jakékoliv pošty v rámci České republiky, f. zálohová platba v případě, že prodávající požaduje zálohu na vyráběné zboží (tzv. atyp zboží – viz část OP – odstoupení od smlouvy s tím, že doplatek kupní ceny se zajišťuje některým ze způsobů podle písm. a) až e). Podle § 2132 obč. zák. se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází již převzetím zboží kupujícím. 

Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 30-100% z celkové částky objednaného zboží. U běžných rozměrů a odstínů (postele, roštu, matrace atd.) je výše zálohy 30-50% z celkové částky objednaného zboží. U atypových rozměrů a odstínů je výše zálohy 50-100% z celkové částky objednaného zboží. Požadovat zálohu může prodávající i zpětně po přijetí objednávky přes internetový obchod www.spime.cz.

Dodací podmínky zboží

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující nebo jím písemně zmocněná osoba, event. za právnickou osobu ten, kdo ji podle § 161 a násl. obč. zák. zastupuje, jestliže dá najevo, co ho k tomu opravňuje. Při převzetí zboží doručovaného prodávajícím se musí kupující dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, event. vystavenou plnou mocí.

Zasílání přepravní službou v rámci území České republiky: Zboží je možno kupujícímu zaslat dopravní službou prodávajícího, přepravní službou TOPTRANS. Cena přepravy se řídí dle nabídky prodávajícího.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží od externí přepravní společnosti

Kupující je povinen bezprostředně při dodání a převzetí zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, protržení obalu matrace apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme a prokáže přepravci, že zásilka již byla porušena při jejím převzetí, je nezbytné poškození popsat (případně vyfotit) a důkazně doložit v předávacím protokolu přepravce (tzn. dopsat do předávacího protokolu, že zákazník zboží přebírá s výhradou). Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na internetovou adresu servis(zavináč)spime.cz nebo telefonicky na čísle +420 383 136 000, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Nepřevezme-li kupující objednané zboží a toto bude vráceno zpět prodávajícímu a/nebo při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím paušální úhradu nákladů, a to : u malého zboží (matracové chrániče, polštáře, deky apod.) částka 190,- Kč, u velkých položek zboží (matrace, rošty, noční stolky, rampy nad postele apod.) částka 650,- Kč. K uvedeným paušálním náhradám bude účtována cena dopravy, event. náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 obč. zák. úplata za uskladnění, a to ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží a montáže od rozvozových techniků firmy Postelia s.r.o.

Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže.

- Je nutné zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)
- Je nutné zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.
- Je nutné informovat logistiku firmy Postelia s.r.o. o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)
- Je nutné zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.
- Je nutné připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem techniků Postelia s.r.o. odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo komplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést zodpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou Postelia s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou Postelia s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.
- Je nutné provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Firma Postelia s.r.o. je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.

Pokud zákazník včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje logistické oddělení firmy Postelia s.r.o. o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení.

Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje logistické oddělení firmy Postelia s.r.o. o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodaní objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.

Nepřevezme-li kupující objednané zboží a toto bude vráceno zpět prodávajícímu a/nebo při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím paušální úhradu nákladů, a to: u postelí, komod a skříní částka 1.200,- Kč. K uvedeným paušálním náhradám bude účtována cena dopravy, event. náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 obč. zák. úplata za uskladnění, a to ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. obč. zák.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis(zavináč)spime.cz. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Právo na dodání nové věci, nebo na její výměnu má kupující i v případě odstranitelné vady nebo má kupující právo na přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu. 


Záruka na výrobky se nevztahuje na:

- poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
- odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
- nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
- vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
- na z oxidování (změnu barvy dřeva)
- vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
- vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
- vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
- drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
- vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
- vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)


U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:

- postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
- středová lať do postele s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně laťkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný laťkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému roznesení váhy. Pro samotný laťkový rošt (hovorově pro prkénka) je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami.
- u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny olejovým pigmentem BIOFA, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
- Komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, Postelia, s.r.o. uchycení neprovádí.
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

Údržba výrobků z masivu:

Po dobu dozrávání povrchové úpravy olejovým pigmentem BIOFA (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat speciálními přípravky viz. Internetový obchod kategorie „čištění a údržba“ nebo pouze jemně vlhkou textilií. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejování BIOFA“ používejte pouze speciální přípravky BIOFA nebo přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený PU Lakem (polyuretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa kování, dotáhněte vruty na kování a lehce promažte olejem. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati . Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý) nebo vzájemná výměna bočnic postele (u většinové produkce našich postelí jsou bočnice univerzální a lze vyměnit pravou za levou a opačně).

Návod na montáž postele z masivu:
- Postel vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch masivu).
- Postavte hlavové čelo na místo kde chcete, aby Vaše postel stála a v mírném náklonu ho opřete opatrně o zeď.
- Do kování na hlavovém čele zavěste kolmo obě bočnice zároveň. Poté bočnice opět obě zároveň zavěste do kování na nožním čele. Dlaněmi zatlačte ze shora na bočnice a zkontrolujte, že došlo k zapadnutí protikusů kování do sebe. (pokud kování nezaskočí do sebe, mírně povolte vruty v kování na hlavové a nožní částí a po zaskočení dotáhněte)
- Do kování, které je uprostřed hlavového a nožního čela, zasuňte středovou lať a nastavte výšku regulační nohy.
- Po montáži se již postel nesmí posunovat, aby nedošlo k vysunutí jedné z části postele z kování a dále k deformaci kování nebo k zaseknutí a zlomení nohy středové latě. Postel nikdy nepřenášejte smontovanou.


U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:

- lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca. 3,5 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu použitého kování ve vnitřní části postelí. Upozorňujeme zákazníky na rošty značky IKEA, tento výrobce vyrábí rošty v přesném rozměru např. 200x90 (v ČR je tento rošt ATYP). Tyto rošty pak nejdou použít do běžných postelí všech ostatních výrobců.
- lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
- na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
- při změně polohy musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
- rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku.
- rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
- rám roštu a lamely jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
- na roštu jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Toto pouzdra by měla být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
- vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rámu roštu (jemné poškrábání nebo ťuknutí vzniklé transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes přepravní společnost nebo rozvozem Spíme.cz. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu a nesnižuje jeho hodnotu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
- vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.

Údržba lamelových roštů:

Lamelový rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kovaní ho lehce promažte olejem.


U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že:

- matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
- vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat.
- vadou výrobku není žmolkování potahu. Pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač.
- vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech
- vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
- tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
- tolerance u tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
- vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající s ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
- barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiím matrací v internetovém ochodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
- při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě.
- základní rozměr matrace je 200x90 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je dolepen stejným materiálem (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířka 160, 180, 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace ve společném potahu. Po domluvě můžeme šířku 160, 180, 200 cm dodat i ve slepeném provedení.

Údržba matrací a polštářů

Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli jádro. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.


Uplatnění záruky

Reklamaci lze uplatnit písemně prostřednictvím emailu na internetovou adresu servis(zavináč)spime.cz*, na tel. čísle +420 383 136 000 nebo poštou na adresu Postelia s. r. o., Radlická 2368/106, Smíchov, 150 00 Praha 5*. Prosíme přiložit nebo ofotit doklad o koupi a případně záruční list. Pokud budete mít dotaz nebo budete potřebovat více informací k řešení Vaší reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 383 136 000. Bez předchozí domluvy s reklamačním oddělením zboží na prodejny nevozte. Usnadníte tak průběh řešení reklamace.

*) Pokud se Vám do pěti pracovních dnů neozveme (telefonicky nebo emailem) s reakcí na reklamaci, prosím kontaktujte nás na tel. čísle +420 383 136 000. Nemůžeme garantovat bezchybnost doručení emailu nebo pošty.

Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou vydány a je podle nich postupováno v souladu s § 1751 a násl. obč. zák. Je-li uzavřena mezi smluvními stranami smlouva podle § 1810 a násl. a § 2079 a násl. obč. zák., má tato smlouva přednost před zněním těchto OP. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění s tím, že platné znění OP je uvedeno na www.spime.cz.